نقش و ضرورت کارخانه نوآوری

نقش و ضرورت کارخانه نوآوری

شدت و شتاب تحولات به گونه ای است که جبران عقب ماندگی و تلاش برای به دست آوردن نقش بهتر، با گذشت زمان مشکلتر میشود. سیاست مناسب علم و فناوری و تعیین اولویتهای فناوری مهمترین گام در جهت تلاش برای کسب جایگاه مناسب جهانی است. کشورها میتوانند با اولویت دادن به فناوری و با سرمایه‌گذاری در آن، بحران بیکاری را پشت سر بگذارند و قدمهای توسعه را سریعتر بردارند. برای به دست گرفتن رهبری فناوری باید به تهیه زیرساخت فناورانه...
این مطلب را به اشتراک بگزارید

نقش و ضرورت کارخانه نوآوری

شدت و شتاب تحولات به گونه ای است که جبران عقب ماندگی و تلاش برای به دست آوردن نقش بهتر، با گذشت زمان مشکلتر میشود. سیاست مناسب علم و فناوری و تعیین اولویتهای فناوری مهمترین گام در جهت تلاش برای کسب جایگاه مناسب جهانی است. کشورها میتوانند با اولویت دادن به فناوری و با سرمایه‌گذاری در آن، بحران بیکاری را پشت سر بگذارند و قدمهای توسعه را سریعتر بردارند. برای به دست گرفتن رهبری فناوری باید به تهیه زیرساخت فناورانه همت گماشت.

به طور کلی شواهد به خوبی نشان دادهاند که اقتصادهای دولتی در گذار از عصر صنعت به عصر اطلاعات دچار مشکلات جدی هستند. بنابر این در حال حاضر بیش از پیش نیاز به حمایت از فناوری بومی داخلی احساس میشود.

“این طرح” اهداف ذیل را برای رسیدن به چشم انداز خود دنبال میکند:

  • تسریع در تحقق اقتصاد دانش بنیان از طریق نوآوری و فناوری در تولیدات
  • حمایت از شرکت های نوآور، فناور و دانش بنیان
  • تسهیل در ایجاد مراکز شتابدهی
  • استقرار مراکز نوآوری در بخش های مختلف صنعتی
  • توسعه بازار لازم برای تجاری سازی محصولات و خدمات فنآورانه و ورود به بازارهای جدید
  • نمایش توانمندی های یزد در حوزه فناوری های جدید برای بازدیدکنندگان