شتابدهنده اینومکث

– فعالیت در حوزه شتابدهی  و استارتاپ ها

– منتورینگ کسب و کار ها و هسته های فناور

– مشارکت در جذب سرمایه و راهنمایی و همراهی در جریان مذاکرات با سرمایه گذاران به آن هسته ها

 – برگزاری انواع رویداد های آموزشی مرتبط با این حوزه ها   

 

 

– شرکت دانش بنیان در عصه خدمات فناورانه و نوآورانه

– فعالیت در حوزه شتابدهی  و توانمندسازی و مشاوره

حوزه فعالیت در حوزه آب و کشاورزی

 – فعالیت در حوزه لجستیک (حمل و نقل)


شتابدهنده آسا

اولین شتابدهنده تخصصی بازار و صادرات

ارائه خدمات متمرکز مبتنی بر توسعه بازار در حوزه فناوری نوآوری و دانش بنیان

منتورینگ و ایجاد ساختار بازار یابی

شبکه سازی حرفه ای و فروش گسترده

 


 

 

شتابدهنده صلحی نو

آموزش، بلاک چین و  آموزش، فناوری های سبز

فعالیت در حوزه فرهنگ، هنر و صنایع خلاق

– موسیقی، هنرهای ترسیمی، نمایش،

صنایع دستی، ادبیات و مجسمه سازی