فضایی مشترک و حرفه‌ای مناسب برگزاری جلسات کسب و کاری و… ویژه فن‌آوران مستقر در کارخانه نوآوری درخشان یزد