این مطلب را به اشتراک بگزارید

همنشینی پاییزی برنامه نویسان و بازی سازان

دهکده بازی

همنشینی پاییزی

در استان یزد

برنامه نویسان و بازی سازان

با همکارای دهکده بازی و شتابدهنده اینومکث

در محل کارخانه نوآوری درخشان

تاریخ: 3 آذرماه

زمان: 14:00 لغایت 17:00