این مطلب را به اشتراک بگزارید

اجزا پیشنهادی کارخانه نوآوری

طبق برنامه ریزی های بعمل آمده و ظرفیت های خاص استان یزد، این کارخانه نوآوری ظرفیت خوبی برای ایجاد واحدهای زیر دارد:

 • مراکز نوآوری
  • مراکز نوآوری تخصصی خوشه صنایع نساجی استان
  • مرکز نوآوری تخصصی خوشه کاشی و سرامیک استان
  • مرکز نوآوری تخصصی صنایع غذایی )خوشه محصولات کنجدی( استان
  • مرکز نوآوری صنعت ساختمان )سنگ، آجر، چینی بهداشتی، شیشه ،(
  • مرکز نوآوری IT
  • مرکز نوآوری صنایع فولادی استان
  • مرکز نوآوری جنگ اقتصادی )اقتصاد مقاومتی(
  • مرکز نوآوری گردشگری
 • مراکز شتاب دهی
  • مرکز شتابدهی فناوری های ساختمانی
  • مرکز شتابدهی فناوری های معدنی
  • شتاب دهنده شهر هوشمند
  • شتاب دهنده گردشگری هوشمند
 • واحدهای پشتیبانی
  • مشاوره فنی
  • خدمات علمی ) کتابخانه 8 اطلاع رسانی 8 کتابخانه الکترونیکی (
  • آزمایشگاه تخصصی

 

 • مراکز اینترنت ) ارتباطات شبکه (
 • سالن گرد همایی
 • نمایشگاه و فروشگاه دائمی
 • واحدهای اداری
 • نهادهای تامین مالی
 • صندوق های سرمایه خطر پذیر
 • مراکز کار اشتراکی
 • تجمیع کننده ها
 • خدمات ارتباطی
 • صندوق ضمانت
 • دفاتر شرکت های فناور و دانش بنیان
 • مرکز همایش ها
 • سالن کنفرانس
 • زیر ساخت های ارتباطی
 • نمایشگاه دائمی )شوروم( دستاورها
 • مرکز توسعه بازار )کریدور توسعه بازار و صادرات(
 • مراکز مشاوره کارآفرینی
 • مرکز اقتصاد دیجیتال