اجزا پیشنهادی کارخانه نوآوری

اجزا پیشنهادی کارخانه نوآوری

طبق برنامه ریزی های بعمل آمده و ظرفیت های خاص استان یزد، این کارخانه نوآوری ظرفیت خوبی برای ایجاد واحدهای زیر دارد: مراکز نوآوری مراکز نوآوری تخصصی خوشه صنایع نساجی استان مرکز نوآوری تخصصی خوشه کاشی و سرامیک استان مرکز نوآوری تخصصی صنایع غذایی )خوشه محصولات کنجدی( استان مرکز نوآوری صنعت ساختمان )سنگ، آجر، چینی بهداشتی، شیشه ،( مرکز نوآوری IT مرکز نوآوری صنایع فولادی استان مرکز نوآوری جنگ اقتصادی )اقتصاد مقاومتی( مرکز نوآوری گردشگری مراکز شتاب دهی مرکز شتابدهی...
این مطلب را به اشتراک بگزارید

اجزا پیشنهادی کارخانه نوآوری

طبق برنامه ریزی های بعمل آمده و ظرفیت های خاص استان یزد، این کارخانه نوآوری ظرفیت خوبی برای ایجاد واحدهای زیر دارد:

 • مراکز نوآوری
  • مراکز نوآوری تخصصی خوشه صنایع نساجی استان
  • مرکز نوآوری تخصصی خوشه کاشی و سرامیک استان
  • مرکز نوآوری تخصصی صنایع غذایی )خوشه محصولات کنجدی( استان
  • مرکز نوآوری صنعت ساختمان )سنگ، آجر، چینی بهداشتی، شیشه ،(
  • مرکز نوآوری IT
  • مرکز نوآوری صنایع فولادی استان
  • مرکز نوآوری جنگ اقتصادی )اقتصاد مقاومتی(
  • مرکز نوآوری گردشگری
 • مراکز شتاب دهی
  • مرکز شتابدهی فناوری های ساختمانی
  • مرکز شتابدهی فناوری های معدنی
  • شتاب دهنده شهر هوشمند
  • شتاب دهنده گردشگری هوشمند
 • واحدهای پشتیبانی
  • مشاوره فنی
  • خدمات علمی ) کتابخانه 8 اطلاع رسانی 8 کتابخانه الکترونیکی (
  • آزمایشگاه تخصصی

 

 • مراکز اینترنت ) ارتباطات شبکه (
 • سالن گرد همایی
 • نمایشگاه و فروشگاه دائمی
 • واحدهای اداری
 • نهادهای تامین مالی
 • صندوق های سرمایه خطر پذیر
 • مراکز کار اشتراکی
 • تجمیع کننده ها
 • خدمات ارتباطی
 • صندوق ضمانت
 • دفاتر شرکت های فناور و دانش بنیان
 • مرکز همایش ها
 • سالن کنفرانس
 • زیر ساخت های ارتباطی
 • نمایشگاه دائمی )شوروم( دستاورها
 • مرکز توسعه بازار )کریدور توسعه بازار و صادرات(
 • مراکز مشاوره کارآفرینی
 • مرکز اقتصاد دیجیتال