درباره ما

درباره ما

داستان درخشان

اجماع عناصر زیست بوم استارتاپی در یک مکان، مفهوم جدیدی تحت عنوان کارخانه‌های نوآوری یا کمپ استارتاپی را ایجاد می‌کند که محل تجمع شتابدهنده ها، شرکت‌های نوپا بوده و خدمات مورد نیاز آن‌ها به صورت متمرکز در کنار یکدیگر را فراهم می‌کند. کارخانه نوآوری درخشان از پروژه های زیر ساختی منطقه ویژه علم و فناوری یزد می باشد که با همین رویکرد فعالیت خود را آغاز نموده است.

فعالیت های کارخانه نوآوری درخشان یزد

• برگزاری رويدادها، مراسم و سمينارهای آموزشي مختلف برای كل كارخانه و فضای كار اشتراكي
• مديريت فضای كار اشتراكي، طراحي برنامه ها و سنجش تيم ها قبل از ورود به فضای كار اشتراكي
• نظارت بر برنامه های شتاب دهنده ها و مراكز نوآوری
• تعيين استراتژی های راهبردی و راهبرد كل كارخانه
• مديريت حضور مراكز خدماتي و دولتي جهت تسهيل در كاركرد تيم ها و كارآفرينان
• ايجاد شبكه الزم مشاوره و مربي گری جهت فضای كار اشتراكي و همچنين جهت ديگر شركت های موجود در كارخانه
• مديريت عمليات پذيرش كارخانه
• مديريت عمليات تسهيلگری كارخانه و انجام شبكه سازی
• مديريت فرهنگي و محتوايي جهت توسعه نگاه به كارخانه نوآوری در شهر و تمايل بيشتر جوانان و خانواده ها به سمت زيست بوم نوآوری

نوآوری و کارآفرینی زیر یک سقف

مناطق ویژه علم و فناوری شبکه‌ای انبوه از امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی و زیرساخت‌های ارتباطی با هدف ایجاد و توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری ایجاد شده و رسالت آن حمایت از حوزه فناوری، شبکه سازی در این حوزه و راه اندازی پروژه های پیشران زیرساختی می باشد.
مناطق ویژه با جذب فرصت‌ها و سرمايه‌هاي علمي، اقتصادي و انساني سبب نوآوری و توسعه علم و فناوری و در نتیجه توسعه تولید، اقتصاد و ایجاد جامعه دانایی‌محور می‌شود.

منطقه ویژه علم و فناوری یزد، به عنوان یکی از اولین مناطق ویژه علم و فناوری شکل گرفته در کشور، با تعهد و تلاش در راستای انجام مأموریت خود، به دنبال دست یابی به افق روشن و چشم انداز تحقق اقتصاد دانش بنیان، ایجاد اشتغال پایدار و ارزش افزا، ایجاد شرایط رقابتی و هم افزایی در بین عناصر حوزه علم و فناوری و جذب و حفظ سرمایه های انسانی در استان می باشد.

 

اعضای هیئت مدیره

سهامداران