کارخانه نوآوری درخشان

اجماع عناصر زیست بوم استارتاپی در یک مکان، مفهوم جدیدی تحت عنوان کارخانه‌های نوآوری یا کمپ استارتاپی را ایجاد می‌کند که محل تجمع شتابدهنده ها، شرکت‌های نوپا بوده و خدمات مورد نیاز آن‌ها به صورت متمرکز در کنار یکدیگر را فراهم می‌کند. کارخانه نوآوری درخشان از پروژه های زیر ساختی منطقه ویژه علم و فناوری یزد می باشد که با همین رویکرد فعالیت خود را آغاز نموده است.

فعالیت ها

.فضای كار اشتراكي، با مدیریت مجموعه فینیـک

.نظارت بر برنامه شتابدهنده ها                                                       

.مدیـریت فضـای کـاری فب لب 

.ایجاد بستر سرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی

.تعيين استراتـژی های راهبـردی كارخانـه

.مديـريت حضـور مراكـز خدمـاتي و دولتي 

. تسهيلگـری و انجـام شبكه سـازی


سهامداران ما

اعضای هیئت مدیره

منطقه ویژه علم و فناوری یزد

مناطق ویژه علم و فناوری شبکه‌ای انبوه از امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی و زیرساخت‌های ارتباطی با هدف ایجاد و توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری ایجاد شده و رسالت آن حمایت از حوزه فناوری، شبکه سازی در این حوزه و راه اندازی پروژه های پیشران زیرساختی می باشد. مناطق ویژه با جذب فرصت‌ها و سرمايه‌هاي علمي، اقتصادي و انساني سبب نوآوری و توسعه علم و فناوری و در نتیجه توسعه تولید، اقتصاد و ایجاد جامعه دانایی‌محور می‌شود. منطقه ویژه علم و فناوری یزد، به عنوان یکی از اولین مناطق ویژه علم و فناوری شکل گرفته در کشور، با تعهد و تلاش در راستای انجام مأموریت خود، به دنبال دست یابی به افق روشن و چشم انداز تحقق اقتصاد دانش بنیان، ایجاد اشتغال پایدار و ارزش افزا، ایجاد شرایط رقابتی و هم افزایی در بین عناصر حوزه علم و فناوری و جذب و حفظ سرمایه های انسانی در استان می باشد.

طرح توسعه کارخانه درخشان