• برگزاری رويدادها، مراسم و سمينارهای آموزشي مختلف برای كل كارخانه و فضای كار اشتراكي
• مديريت فضای كار اشتراكي، طراحي برنامه ها و سنجش تيم ها قبل از ورود به فضای كار اشتراكي
• نظارت بر برنامه های شتاب دهنده ها و مراكز نوآوری
• تعيين استراتژی های راهبردی و راهبرد كل كارخانه
• مديريت حضور مراكز خدماتي و دولتي جهت تسهيل در كاركرد تيم ها و كارآفرينان
• ايجاد شبكه الزم مشاوره و مربي گری جهت فضای كار اشتراكي و همچنين جهت ديگر شركت های موجود در كارخانه
• مديريت عمليات پذيرش كارخانه
• مديريت عمليات تسهيلگری كارخانه و انجام شبكه سازی
• مديريت فرهنگي و محتوايي جهت توسعه نگاه به كارخانه نوآوری در شهر و تمايل بيشتر جوانان و خانواده ها به سمت زيست بوم
نوآوری