يكي از رويكردهای مهمي كه در شكل گيری كارخانه نوآوری يزد مدنظر است، تعامل و همكاری ميان شركت های بزرگ و

استارت آپ ها در قالب رويكرد Engagement Startup Corporate است. رويكردی كه در آن شركت ها و صنعت های بزرگ استان به جای سرمايه گذاری مستقيم بر روی تحقيق و توسعه، يا با استارت آپ هايي همكاری مي كنند كه در موضوعات مدنظر آن شركت تخصص و تبحر دارند يا به كمک جوانان تحصيل كرده در ساخت آن استارت آپ ها شراكت مي كنند.

بهره برداری از چابكي و هوشمندی در عمليات اين شركت ها، دست يابي به فناوری های به روز و صرفه جويي در هزينه های تحقيق و توسعه از جمله مزايای استفاده از اين رويكرد برای شركت های بزرگ است. شركت ها و صنعت های بزرگي كه مي توانند راهبری هريک از شتاب دهنده ها و استارت آپ استوديوهای كارخانه نوآوری يزد را در دست گرفته، همچون؛ صنعت كاشي و سراميک، انرژی، فين تک و مالي، گردشگری، نساجي، سالمت و آی تي، چنين رويكردی را در كانون توجه خود قرار داده اند.