فناوری

آخرین اخبار و مقالات رسمی کارخانه نوآوری یزد را در این بخش بخوانید

در روز پایانی نشست خبری رویداد ملی تا ثریا محمدعلی شاه حسینی معاون توسعه

مجموعه نشست های شناسایی و رفع نیاز های فناوری صنایع استان یزد با محوریت

کارخانه نوآوری درخشان یزد با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افتتاح شد.