بازدید معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از کارخانه نوآوری درخشان

این مطلب را به اشتراک بگزارید

بازدید معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از کارخانه نوآوری درخشان